Adnoddau Cyfreithiol

Mae’r gwefannau a restrir isod yn gweithredu y tu allan i’n rheolaeth ac er y credwn eu bod yn gywir, ni allwn warantu hyn.

Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr

Cynrychiolwn gyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. O negodi gyda, a lobïo cyrff rheoleiddio, llywodraeth ac eraill, i gynnig hyfforddiant a chyngor, rydyn ni yma i helpu, i warchod ac i hyrwyddo cyfreithwyr.

Aled Ellis & Co Ltd

Asiant Tai, Priswyr ac Arwerthwyr yn ardal Aberystwyth sy’n delio gydag eiddo preswyl a masnachol, gan gynnwys tir amaethyddol. Maen nhw hefyd yn trefnu ocsiynau sy’n gwerthu da byw, eiddo a pheiriannau.

UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru)

UCAC yw undeb addysg Cymru ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr.

Tom Parry & Co

Asiant Tai, Priswyr a Syrfewyr gyda swyddfeydd ym Mhorthmadog, Harlech, Cricieth, Blaenau Ffestiniog a’r Bala. Maen nhw’n marchnata eiddo preswyl a masnachol a hefyd gydag adran broffesiynol sy’n cyflawni gwaith tirfesur strwythurol, arolygon cyn prynu tai, prisiadau fferm a masnachol, gosod tai ac ocsiynau.

Cyfreithwyr ar gyfer yr Henoed

Sefydliad cyfreithwyr cenedlaethol, annibynnol yw Cyfreithwyr ar gyfer yr Henoed sy’n rhoi cyngor cyfreithiol arbenigol i bobl hŷn a bregus, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Cymdeithas y Gyfraith Amaethyddol

Yr ALA yw’r sefydliad rhyng-broffesiynol mwyaf yn y Deyrnas Unedig gan weithio’n llwyr ar faterion cyfraith a busnes cefn gwlad. Mae’r ALA yn canolbwyntio ar gyfraith i hyrwyddo ei wybodaeth, ei ddealltwriaeth a’i ddatblygiad ymhlith rhai sy’n rhoi cyngor i fusnesau gwledig.