Anghydfodau a Hawliau Cyfreithiol

Legal disputes solicitors claims North Wales

Cyfreitha Sifil

Weithiau pan fydd anghydfod rhwng dwy ochr, mae mynd i’r llys yn anochel. Os byddwch yn canfod eich hun neu eich busnes yn y sefyllfa hon, gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn ennill y canlyniad gorau posib.

Gall cyfreitha sifil gynnwys dod ag achos llys i ddatrys anghydfod rhwng unigolion, cwmnïau, awdurdodau lleol ac adrannau’r llywodraeth. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar ffyrdd eraill o ddatrys pethau, er enghraifft drwy gyflafareddu neu gyfryngu, er mwyn osgoi’r costau posib sy’n gysylltiedig â mynd i’r llys.

Gall anghydfod sifil godi mewn nifer o ffyrdd, o dorri contract rhwng dwy ochr i ddifrod a achoswyd gan rywun arall yn fwriadol neu’n esgeulus. Byddwn yn edrych ar eich achos ac yn rhoi cyngor penodol i chi ar haeddiannau eich achos, neu ddiffyg haeddiannau eich achos, a’ch siawns o lwyddo.

Rydym yma i gynrychioli eich buddiannau. Byddwn yn trafod gyda chi’n fanwl beth yw risgiau posib a chostau posib eich achos er mwyn eich helpu i wybod beth orau i’w wneud i ddatrys eich anghydfod. Gallwn drafod ar eich rhan, a lle bo angen, gallwn gychwyn neu amddiffyn achos mewn llys.

Deliwn gyda phob agwedd ar Gyfreitha Sifil, gan gynnwys gwneud cais am waharddeb.

Cyfreitha Troseddol

Gallwn roi cyngor i chi a’ch cynrychioli yng nghyswllt troseddau traffig ffyrdd.